Nieuwsoverzicht

15 april 2024

Reactie van de Provincie Gelderland: Verplaatsen is de enige optie


Geachte bestuursleden van de stichting Paardenvierdaagse Epe,

U heeft ons op 15 maart jl. uw brief aan de Gemeenteraad Epe doorgestuurd, waarbij u de provincie heeft gevraagd om medewerking aan het alsnog mogelijk maken (houden) van de Paardenvierdaagse Epe in de maand juni, vanaf 2025. De aanleiding voor uw brief is dat de natuurbeheerders van de terreinen waar u uw paardenroutes voor de vierdaagse uitzet, hebben aangegeven dat zij de routes in de zogenaamde zone C gebieden in hun terreinen vanaf 2025 niet meer kunnen toestaan tijdens het broedseizoen. De motivering van de terreinbeheerders (o.a. de gemeenten Epe en Heerde, SBB en het Geldersch Landschap en Kasteelen) is dat het op grond van de sinds 2022 van kracht zijnde recreatiezonering niet meer wenselijk is grote evenementen in zone C gebieden te organiseren tijdens het broedseizoen. Als u dit evenement buiten het broedseizoen zou organiseren is het volgens hen wel mogelijk om in de genoemde zones routes uit te zetten.

Wij geven uw hierbij onze reactie op uw verzoek. Het recreatiezoneringsplan Veluwe is door ons in mei 2022 vastgesteld en geeft aan dat er in zone C alleen en beperkt ruimte is voor het organiseren van (sport)activiteiten buiten het broedseizoen (zie pag.54 van dit plan). Evenementen worden alleen binnen zone A jaarrond acceptabel geacht. De Veluwse natuurterreinen rondom Epe (binnen de N2000 grenzen) zijn destijds voor een groot deel aangemerkt als zone C gebied: rustige natuurgebieden met extensief recreatief medegebruik vanwege de aanwezigheid van verstoringsgevoelige soorten - zie ook het kaartje in de bijlage, onderaan deze brief. In beperkte mate zijn natuurterreinen aangewezen als zone B en alleen rondom de schaapskooi Renderklippen is er sprake van zone A.

Op basis van dit beleid kunnen wij het voorgenomen besluit van de terreinbeheerders onderschrijven, om vanaf 2025 geen routes in het kader van uw evenement door zone C meer toe te staan in het broedseizoen. Strikt genomen zou een evenement alleen in zone A toelaatbaar zijn. Wij wijzen u als alternatief (wellicht ten overvloede), op de mogelijkheid om de routes te verleggen naar terreinen buiten het Natura2000 gebied en op de optie om uw evenement buiten het broedseizoen te organiseren. Wij beseffen dat dit voor u en uw evenement een grote aanpassing betekent, die wellicht toch haalbaar is om door te voeren in de beschikbare tijd tot het volgende beoogde evenement in 2025. Wij zien ook de grote waarde van dit evenement voor de deelnemers zelf, voor de inwoners van Epe en voor de lokale economie. Ook daarom hopen wij dat u erin slaagt een goed alternatief te vinden. Als wij mee kunnen denken over alternatieve routes dan zijn wij daar toe bereid en vernemen wij dat graag.

Verder willen wij u wijzen op het voornemen van de gemeente Epe om dit jaar voor het gemeentebos Epe een gebiedsproces te starten om samen met relevante belanghebbenden te onderzoeken welke zoneringsmaatregelen vanuit de gestelde kaders nodig en mogelijk zijn, zowel voor natuurbehoud als voor de natuurbeleving. Wij nemen aan dat u voor dit proces zult worden uitgenodigd.

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,